Avtal/Regler

 Vi erbjuder träning för alla. Allt under samma tak! Vi hjälper dig oavsett dina mål.

AVTAL


Allmänna villkor för medlemskap på Fysicum

Gäller fr.o.m. 2020-01-13


1. Medlemskap

Detta medlemskap är personligt och ger kunden möjlighet att utnyttja träningsutbudet på Fysicum i Sölvesborg baserat på valt medlemskap. Är du under 18 år krävs målsmans godkännande. Är du under 15 år sker träning i sällskap med målsman eller av vuxen godkänd av målsman.

 

Personer som inte är myndiga kan ingå medlemskap på Fysicum under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet. Vårdnadshavaren blir då juridiskt ansvarig för medlemskapet och hålls ansvarig för alla betalningar i samband med medlemskapet.

 

Medlemmen tilldelas ett medlemskort hos Fysicum. Medlemskortet är personligt och får inte överlåtas/lånas ut.

 

Medlemmen ansvarar för att förvara medlemskortet och eventuell tagg/passerkort på ett sådant sätt att det inte missbrukas av andra. Misstankar om missbruk av kort och passerkort ska anmälas till Fysicum så snart som möjligt.

 

Förlust av medlemskort ska anmälas till Fysicum så snart som möjligt. När ett nytt medlemskort måste utfärdas är medlemmen skyldig att betala en avgift till Fysicum enligt den då gällande prislistan.

 

Om medlem förlorar sin tagg/passerkort till Fysicum eller den skadas så den blir tekniskt obrukbar skall detta omedelbart anmälas till Fysicum som då utfärdar en ny tagg/passerkort till en kostnad av 100 kronor. När medlemskapet avslutas skall tagg/passerkort lämnas tillbaka inom 14 dagar för att depositionsavgiften ska bli återbetald.  

 

Medlemskapet gäller från och med det startdatum som anges i medlemsavtalet.

 

Uppgradering av medlemskap. Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap för att få tillgång till fler träningsmöjligheter, koncept och tilläggstjänster enligt Fysicums gällande erbjudanden vid tillfället. Uppgradering träder i kraft med omedelbar verkan. För medlemmar med kontant medlemskap måste mellanskillnaden mellan befintligt och nytt pris betalas för den återstående perioden innan uppgradering sker.

 

Nedgradering av medlemskap. Medlemmen kan när som helst nedgradera sitt medlemskap för att minska tillgången till fler träningsmöjligheter, koncept och tilläggstjänster. Nedgradering träder i kraft efter utgången av följande månad. Medlemmar med kontant medlemskap saknar möjlighet till nedgradering.

 

Rabatter student. Studenter erbjuds den rabatt som gäller vid det tillfälle medlemsavtal tecknas. Studentrabatten gäller under förutsättning att medlemmen vid tecknandet av avtalet och därefter årligen och/eller Fysicum så kräver, visar upp giltigt studentdokumentation. Gör medlemmen inte det, justeras medlemsavgiften upp enligt den för tillfället giltiga prislistan.

 

Rabatter kommun, föreningar, företag. För att kunna nyttja ev rabatt Fysicum erbjuder aktuella anställda och föreningsmedlemmar, krävs att giltig dokumentation visas upp som exempelvis medlemskort i förening, medlemskort i personalklubb, intyg från arbetsgivare eller dylikt. Rabatten gäller under förutsättning att medlemmen vid tecknandet av avtalet och därefter årligen och/eller Fysicum så kräver, visar upp giltigt dokumentation. Gör medlemmen inte det, justeras medlemsavgiften upp enligt den för tillfället giltiga prislistan.

 

Rabatt senior. Personer då de fyller 65 år erbjuds den rabatt för seniorer som erbjuds vid det tillfälle medlemsavtal tecknas.

 

Rabatt ungdom. Personer 11-18 år erbjuds den rabatt för ungdomar som erbjuds vid det tillfälle medlemskap tecknas. Från och med fyllda 18 år justeras medlemsavgiften upp enligt då gällande prislista.

 

Rabatt FaR. Personer som fått fysisk aktivitet på recept utskrivet (FaR) erbjuds den rabatt för FaR  som erbjuds vid det tillfälle medlemskap tecknas. Rabatten gäller så länge intyget gäller. Det rabatterade medlemskapet kan förlängas vid uppvisande av nytt FaR-intyg. Detta ska ske i skälig tid och innan FaR-perioden gått ut. Efter giltig FaR-period justeras medlemsavgiften upp enligt då gällande prislista.

 

2. Hälsotillstånd

Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna på de träningsformer och utrustning som erbjuds på och av Fysicum.

 

3. Trivselregler och träningsföreskrifter

Du är som medlem skyldig att följa de trivselregler som gäller på Fysicum. Vid besök på våra anläggningar ska du uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. Du slänger skräp och tomflaskor/burkar i för dem avsedd papperskorg. Du har för träning avsedd klädsel, tränar INTE i bar överkropp, du byter från uteskor till inneskor i entrén, du plockar undan efter dig, torkar av redskap och hänger både dem, vikter och annan utrustning på för dem avsedd plats. Du är aktsam om utrustning och inredning.

 

Rondering sker av Securitas på Fysicum under icke bemannad tid. På anmodan av Securitas men också av Fysicums personal, ska medlem kunna uppvisa sitt träningskort/medlemskort samt legitimation annars avvisas medlemmen från anläggningen.

 

Fysicum motverkar all form av doping och medlemmen är skyldig att vid muntlig eller skriftlig begäran från Fysicums personal medverka till dopingkontroll genom lämnande av blod- eller urinprov. Oannonserade kontroller kan komma att ske av för uppgiften utsedda kontrollanter. En vägran att medverka till dopingkontroll leder till omedelbar avstängning i enlighet med vad som anges nedan under punkt 9.

 

4. Avtalstid och uppsägning

Medlemskapet per autogiro är ett bundet avtal om 12 månader. Om ingen uppsägning sker innan de 12 månaderna löpt ut, löper avtalet tills vidare med en månads uppsägningstid. Uppsägning kan ske via e-post, kontaktformulär, brev och via Fysicums reception. Efter att uppsägningen tagits emot bekräftar Fysicum uppsägningen skriftligt via e-post eller brev/blankett.

 

Medlemmen kan i vissa situationer ansöka om att avsluta medlemskapet även om bindningstiden inte har löpt ut. Medlemmen måste då kunna påvisa att det föreligger särskilda oförutsedda omständigheter utanför medlemmens kontroll. En planerad flytt till annan ort är enligt Fysicums bedömning inte att betrakta som en särskild oförutsedd omständighet utanför medlemmens kontroll.

Om Fysicum och medlemmen i samråd anser att träningen innebär en betydande risk för att medlemmens hälsa försämras, kan medlemskapet avslutas. Fysicum kan kräva ett skriftligt utlåtande från hälso- och sjukvårdspersonal i samband med detta. Vid avslut av medlemskap får medlemmen den eventuellt förskottsbetalda delen av medlemsavgiften återbetald.

 

Gällande faktura/kort/kontantkunder, sker inga återköp. Frysning av halvårs- och årskort kan ske enligt nedan angiven information.

 

5. Prisändringar

Fysicum har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor. Fysicum förbehåller sig rätten att göra prisjustering av löpande avtal. Fysicum förvarnar om prishöjningen minst en månad innan det sker via e-post/sms, anslag på anläggning, sociala medier etc. Prisändringen träder i kraft en månad efter att förvarningen skickades räknat från första månadsskiftet.

 

Medlemmen har prisgaranti för sin månatliga medlemsavgift under bindningstiden på 12 månader.

 

6. Debitering

Fysicum förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom tecknande av detta medlemskap ger kunden Fysicum rätt att överlåta betalningar enligt detta avtal till annan part.

 

All löpande betalning sker i förskott. Dragning sker från kundens konto via autogiro 25:e varje månad eller närmsta bankdag då 25:e inte är en bankdag. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem gällande utebliven betalning, kommer påminnelse vid varje tillfälle utgå med 50 kronor samt dröjsmålsränta på 8% att utgå. Påminnelsefaktura kan i vissa fall komma från inkassobolaget och skall i dessa fall betalas till dem, inte till Fysicum. Om medlem dröjer med betalning mer än 12 dagar efter angiven förfallodag, äger Fysicum rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden.

 

7. Ändring av medlems personuppgifter

Medlem ska omgående meddela Fysicum vid byte av namn, adress, telefonnummer, mail samt bankkontonummer.

 

8. Ansvar för medlemmars ägodelar, personskador, olycksfall mm

Medlemmen tränar alltid under eget ansvar. Fysicum ansvarar inte för personskador som medlemmen ådrar sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet på Fysicum. Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för övriga träningserbjudanden och tjänster/konsulter i Fysicums regi.

 

Fysicum ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter oberoende om det är inlåsta i skåp eller inte. Fysicum ansvarar inte för förlust av medlemmen kvarglömda saker.

 

Vid nyttjande av förvaringsskåp gäller förvaring under den tid man tränar och att medlemmen själv ansvarar för att använda eget lås. Efter träning medtages tillhörigheterna från anläggningen. Likaså gäller för skor. Dessa förvaras ej på anläggningen mellan träningspassen.

 

Om medlemmen glömmer kvar tillhörigheter som förvaras i skåpen på Fysicum, har Fysicum rätt att bryta upp medlemmens lås och förvara tillhörigheterna. Medlemmen är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom 14 dagar. Fysicum kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust av sådana tillhörigheter. Ej hämtade tillhörigheter förverkas eller skänkes till välgörande ändamål.

 

9. Avstängning och uteslutning

Fysicum förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl att omgående bryta detta avtal. Vid sådana förhållanden återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott som t.ex. utlåning av passernyckel till obehöriga, insläpp av annan person, vägran att lämna test vid dopingkontroll, skadegörelse, upprepade överträdelser av Fysicums trivselregler och träningsföreskrifter, sker uteslutning av medlem utan att någon återbetalning av eventuell innestående tid sker.

 

Fysicum kan komma att övervaka all in- och utpassering via kameraövervakning som ni också godkänner genom undertecknande av detta avtal. Rondering av Fysicums personal samt Securitas kommer att ske på anläggningarna. Personer som vistas på anläggningarna ska på anmodan kunna visa upp sitt träningskort. Om det ej sker, avvisas man från anläggningen.

 

10. Praktiska ändringar, aktiviteter och utrustning

Fysicum förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, öppettider, allmänna medlemsvillkor. Ingen kompensation utgår till medlemmen i dessa fall.

 

Fysicum tillhandahåller vissa aktiviteter som meddelas via anslag på anläggningarna eller Fysicums hemsida. Viss information ges även via sociala medier som Facebook och Instagram. Fysicum förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för deltagande i aktiviteter som exempelvis specialpass, yogaklasser/kurser, instruktioner, personlig träning, kostrådgivning, coaching, massage, föreläsningar, gästföreläsare, gästinstruktörer.

 

 

11. Personuppgifter, marknadsföring, kommunikation

Alla medlemmar registreras i en databas. Fysicum behandlar medlemmens uppgifter enligt gällande lagstiftning.

 

Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering. Medlemmen samtycker till att Fysicum registrerar, lagrar och använder uppgifter om medlemmen – namn, personnummer, adress, e-postadress, betalningsuppgifter och liknande. Databehandlingsansvarig är Fysicums HR-ansvarige.

 

I samband med att medlemsavtal ingås, samtycker medlemmen till att Fysicum kan använda e-post, sms, MMS etc för att informera om och/eller marknadsföra Fysicums utbud enligt § 19 marknadsföringslagen. Samtycket gäller så länge medlemsavtalet löper och under en period på 6 månader efter att medlemsavtalet löpt ut. Detta för att bland annat kunna ge medlemmen de fördelar som följer av att ha varit medlem på Fysicum.

 

Medlemmen kan när den så önskar dra tillbaka sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta Fysicum.

 

Medlemmen kan inte avsäga sig utskick som gäller avtalsändringar eller annan viktig information som gäller medlemskapet.

 

Allmän information från Fysicum om medlemskapet skickas i första hand till den e-postadress eller postadress som medlemmen uppgivit för Fysicum.

 

12. Autogiromedgivande

Medlemskap på Fysicum betalas genom autogiro om ingen annan överenskommelse träffas. Som undertecknande medlem medger man att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankens automatiska betalningstjänst autogirot. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela medlem i förväg av begärda uttag. Meddelandet om gjorda uttag får medlem via kontoutdrag från banken. Som undertecknande medlem ska man senast 6 bankdagar före förfallodagen inneha tillräckligt med pengar på bankkontot. Detta medgivande gäller även om undertecknande medlem fått ett annat kontonummer eller byter bank.

 

Medgivandet gäller tillsvidare och upphör efter att undertecknande medlem/betalningsansvarig skriftligen återkallat det från betalningsmottagaren eller banken. Om medgivande upphör innan medlemskapets utgång är medlemmen förpliktigad att betala kvarstående summa kontant samt även en administrativ avgift på 350 kronor för att själv ha stoppat autogirot före slutreglering av avtalet.

 

13. Frysning

Medlem kan ansöka om att frysa sitt medlemskap på Fysicum. ”Frysning” är detsamma som tillfälligt stopp av medlemskapet under en begränsad tid. När frysperioden går ut löper medlemskapet vidare enligt de villkor som framgår av medlemsavtalet.

 

Frysning av medlemskap kan ske vid: skada, sjukdom, graviditet. Frysning av medlemskapet medges i de fall då läkarintyg finns och att läkare föreskrivit att fysisk träning i all form är direkt skadlig för patienten.

 

Vid graviditet fryses medlemsavtalet normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst. Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg från hälso- och sjukvården.

 

14. Överlåtelse av avtal

Överlåtelse av avtal där bindningstid fortfarande kvarstår är möjligt i förekommande fall. En administrativ kostnad på 250 kronor tillkommer vid överlåtelse av avtal.

 

15. Ansvarsbegränsning, lag, tvister och domstol

 

Fysicum ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar Fysicums träningserbjudande till medlemmen när förhållandet/förhållandena ligger utanför Fysicums kontroll och Fysicum inte kunde förutse eller motverka följderna av förhållandet/förhållandena, s.k. ”Force Majeure”.

 

Medlemsavtalet är underställt svensk lagstiftning.

 

Tvister mellan medlemmen och Fysicum ska försöka lösas i godo. Om det inte är möjligt kan medlemmen ta ärendet vidare till ARN – Allmänna reklamationsnämnden förutsatt att ARN kan pröva tvisten. Var och en av parterna har ändå rätt att ta tvisten till de ordinarie domstolarna för lösning.

REGLER

BOKNINGSREGLER


 • Tänk på att du avbokar dig senast 2 timmar innan passet börjar så att andra får chansen att träna.


 • Det är viktigt att du avbokar dig eftersom vårt bokningssystem spärrar deltagare som missat att närvara vid tre tillfällen. Man får då ett meddelande när man loggar in att man är tillfälligt spärrad p.g.a frånvaro på passen.


För att låsa upp måste man kontakta receptionen för upplåsning samt betala en avgift på 150 kr.


 • Det är viktigt att ni berättar för receptionen att ni är där när ni ska gå på våra olika pass så ni inte får frånvaro på passen fast ni är där.


ORDNINGSSREGLER


 • Medlem uppmanas att torka av träningsutrustning och maskiner efter användning. Egen handduk används med fördel att sitta på vid användning av styrketräningsmaskiner.


 • Medlem ska alltid använda skor för inomhusträning och byta om till dessa innanför entrédörrarna till Fysicum.


 • Medlem får inte använda och/eller vara påverkad av någon form av prestationshöjande medel (doping) eller droger/alkohol i Fysicums lokaler. (Undantag gäller för mediciner som är föreskrivna av läkare)


 • Medlem ska vid vila låta andra medlemmar använda träningsutrustningen/maskinerna.


 • Medlem får ej ha ett förargelseväckande beteende i Fysicums lokaler.


 • Medlem ska visa hänsyn till andra tränande, exempelvis så är bar överkropp eller egen musikutrustning (utan hörlurar) inte tillåtet.


 • Medlem uppmanas att begränsa användningen av mobiltelefon till utrymmet som vi kallar för ”vardagsrummet”. (Rummet där vattenmaskin, barnhörna samt soffgrupp finns) Med användning av mobiltelefon menas: Samtal, SMS, Surfa, Gå in på sociala medier. Att använda sin mobiltelefon för att lyssna på musik genom hörlurar på gymmet är självklart okej, däremot är självklart allt användande av mobiltelefon under gruppträningspass ej tillåtet.


 • Medlem ska alltid träna i rena träningskläder. Var noggrann med renlighet och hygien. Rakning i duschen är inte tillåten.


 • Medlem uppmanas att lägga/hänga tillbaka träningsredskap efter användning, såsom vikter, mattor och hantlar etc.


 • Medlem kan nekas tillträde till gruppträningspass vid sen ankomst, detta med hänsyn till övriga deltagare.


 • Medlem skall lämna Fysicums lokaler senast vid tidpunkt för stängning.


 • Medlem får ej sälja och/eller marknadsföra egna eller annans varor och/eller tjänster i Fysicums lokaler.


 • All fotografering och filmning i Fysicums lokaler måste godkännas av den eller de personer som ska vara med på bilden/filmen. Fotografering/Filmning av professionell natur måste även godkännas av personal från Fysicum.


 • Barn/ungdomar upp till 15 år får ej vistas i gymlokalerna utan målsman/vuxens sällskap. Undantaget är ”vardagsrummet” där det finns en lekhörna samt sittgrupp. Lek får endast ske på sådant sätt som ej upplevs störande för andra.  d.v.s. inget spring, skrik eller hoppande i soffor. Det är alltid föräldrarnas ansvar att se till att barnen/barnet förhåller sig till de ordningsregler som finns. Fysicums personal kommer att säga till och tillrättavisa barn och ungdomar som inte uppför sig som förväntat,


 • Parkering skall ske på markerade platser. Det är inte tillåtet att parkera på sådant sätt att postens brevlåda blockeras.SÄKERHETSREGLER


 • För att undvika skador på sig själv eller andra så skall kläder och skor anpassade för träning alltid användas. Vissa pass såsom Bodybalance och Yoga kräver dock ej skor.


 • Fysicums personal förbehåller sig rätten att avbryta övningar som personal anser ha för hög skaderisk, detta trots att ansvaret alltid ligger på dig som medlem.


 • Endast instruktörer och personliga tränare som har fått i uppdrag/ tillåtelse av Fysicums ledning får instruera tränande i Fysicums lokaler.


 • Barn under 15 år får ej träna eller befinna sig på träningsytorna i Fysicums lokaler utan målsman eller vuxens sällskap. Undantag för vissa gruppaktiviteter som kan komma att förekomma efter samråd/godkännande från målsman samt personal från Fysicum .


 • Barn/ungdomar  från 15år t.o.m. 17år behöver målsmans godkännande. (Blankett för detta finns i receptionen)ALLMÄN INFORMATION


 • All form av träning som sker i Fysicums lokaler sker alltid på egen risk. Fysicum ansvarar ej för eventuella skador, varken kroppsliga eller materiella.


 • Fysicum ansvarar ej för kvarglömda föremål.


 • Låsta skåp klipps upp och töms efter 18 timmar.


 • Om medlem vid upprepade tillfällen ej närvarat på  de pass som han/hon bokat så resulterar detta i spärrat kort. Kortet kan låsas upp mot en avgift.


 • Medlem måste alltid vara beredd på att kunna visa upp sitt medlemskort samt legitimation vid kontroll. Fysicums personal och Fysicums vaktbolag kan komma att avvisa personer från anläggningen som ej innehar giltigt medlemskort och giltig tagg/elektronisk nyckel.


 • Medlemmar som väljer/har rätt till att köpa elektronisk nyckel (Tagg) hänvisas till de punkter som anges i avtalet för elektronisk nyckel (Tagg)


 • Det ligger på samtliga medlemmars egna ansvar att anmäla sin ankomst i receptionen innan gruppträningspass. (Om man missar detta så uppfattar bokningssystemet det som om personen inte deltog)


 • Det är medlemmars egna ansvar att via hemsidans bokningssystem avboka pass de ej kan närvara på. Avbokning via mail eller sociala medier är ej betraktat som giltig om den ej är besvarad i tid. (d.v.s  för närvarande 1 timme innan passet startar).


 • Om en medlem ej följer de regler och säkerhetsföreskrifter som anges av Fysicum (Skriftligt) Fysicums personal (Muntligt) så kan det resultera i avstängning utan ngn form av återbetalning


 • och till slut det viktigaste av allt, visa hänsyn mot varandra, ha roligt och ge inte upp!Välkommen till Fysicum i Sölvesborg!

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera